Bağlantıları atla

Manifesto

MÜMKÜN

YADA Vakfı olarak sivil toplumun farklı aktörleri arasındaki diyaloğun artırılması ve bu șekilde sivil toplumun daha etkili hale gelmesi için çalıșmalar yürütüyoruz. Tüm bu etkinliklerimizde hem çalıșma alanları hem de arka planları ve motivasyonları açısından oldukça farklı birçok kurumu bir araya getiriyor, birlikte müzakerenin ve hatta iș birliklerinin peșine düșüyoruz.

AB Bașkanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında yürüttüğümüz “Türkiye ve AB’de Sivil Toplum Kurulușlarının Çokkültürlülük Yaklașımının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Bir Arada Yașam: “Beraber Mümkün” diyerek yola çıkıyor, farklı kimlik ve kültür gruplarının bir arada yașam tecrübelerine odaklanacağımız bir etkinlik serisi gerçekleștiriyoruz.

Çünkü biz biliyoruz ki, Beraber çabalarsak bir arada yașam mümkün.
Türkiye’deki sivil toplum kurulușlarının tematik ve metodolojik çeșitliliğine bakıldığında gelișmiș demokrasilerde bulunabilecek her șeyi görmek mümkün. Sivil toplum, Türkiye’nin çok kültürlü, çok etnisiteli, çok dilli, çok dinli ve çok mezhepli gerçeğinin bir yansımasını kendinde barındırıyor. Ancak STK’ların hem kendi aralarında hem de kamu yönetimi ve özel sektör gibi karar merkezleri ile ilișkilerine bakıldığında bu çoğulcu yapı yerini içe kapanmıș kümelerden olușan çok parçalı bir fotoğrafa bırakıyor. İçine kapanma hem çalıșma alanları ve odaklanılan temalarda, hem de kimliklerde kendini gösteriyor. STK’lar bir yandan kendi konularının sınırlarını çok kalın çiziyor ve bașka konularla aralarındaki

siyasal ve kimlik eksenli kutuplașmasından etkileniyor ve ait olduklarını düșündükleri kümenin dıșında kalanlarla temas etmemeye özen gösteriyor.
Bu nedenle YADA olarak orta ve uzun vadede kendini daha iyi ifade edebilen, çatıșma dili yerine müzakereci bir üsluba sahip, kamuoyu olușturma gücü ve etkisi yüksek bir sivil toplum olușmasını destekleme vizyonu ile projeler hayata geçiriyoruz.

Önyargılarımızı așarsak diyalog mümkün. Ve bu önyargıların așılması da diyaloğun ilk adımı. Diyalog sorunların çözümü için “ișe yarayabileceği” gibi, farklılıkların, birlikte sorunların tespiti ve mücadele alanlarının keșfi için de çok önemli bir araç. Farklı dünya görüșleri olan, farklı kimliklerin, kültürlerin temsilcileri olan çok farklı kurum ve kișilerin birbirlerine hikayelerini anlatmasının da bu anlamda yeni mücadele alanlarının keșfine önemli bir zemin olușturacağını düșünüyoruz.

Hikayelerimizi dinlersek, anlamak mümkün. “Mümkün” diyerek yola çıkıyor, kültür, diyalog, kimlik, bir arada yașam konularında çalıșan, kafa yoran sivil toplum kuruluș ve aktörlerini etkinliklerimize bekliyoruz. Bu alanda sosyal dönüșümü hayal eden, daha somut adımlar atan ve çalıșmalarını derinleștirmek isteyen STK’ların da etkisini arttırmak ve desteklemek istiyoruz. Birbirimizin hikayeleri ve deneyimleriyle daha güçlü olacağımıza inanıyoruz.

Sizleri de birbirimizin hikayelerini dinlemeye, bir arada yașamın önündeki engelleri keșfedip mücadele alanlarına dair akıl yürütmeye ve dolayısıyla da birlikte çabalamaya bekliyoruz.

Yorum Bırakın

Close Bitnami banner
Bitnami